อย่าลืม...หน้าฝนแล้ว...ปิดภาชนะให้มิดชิด...เปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ...ปล่อยปลาหางนกยุงในอ่างน้ำ...ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา กลุุ่มงาน/ฝ่าย กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

ผู้บริหาร

CEO

นายธานินทร์ ไชยานุกูล

(สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ)
ลิงค์ภายในหน่วยงาน


ลิงค์ภายนอกน่วยงาน

เกี่ยวกับเรา

"เป็นเลิศด้านบริหาร ได้มาตรฐานด้านบริการ"

  • จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
  • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
  • กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการสุขภาพประกอบด้วย การบริการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
  • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  • ดำเนินการบริหารงานบุคคล งานพัสดุ ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

"รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"

"เอกภาพในการทำงาน ชาวบ้าน คือ เป้าหมาย ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ"

โครงสร้างการบริหาร