อย่าลืม...หน้าฝนแล้ว...ปิดภาชนะให้มิดชิด...เปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ...ปล่อยปลาหางนกยุงในอ่างน้ำ...ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา กลุุ่มงาน/ฝ่าย กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

ผู้บริหาร

CEO

นายธานินทร์ ไชยานุกูล

(สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ)
ลิงค์ภายในหน่วยงาน


ลิงค์ภายนอกหน่วยงาน

ทรัพยากรสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข

รายการ จำนวน(แห่ง) หมายเหตุ
1.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- โรงพยาบาล ขนาด 1,000 เตียง -
- โรงพยาบาล ขนาด 180 เตียง 1
- โรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง -
- โรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง -
- โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง -
- โรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง -
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 19
- สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) -
2.สังกัดกระทรวงอื่น
- โรงพยาบาล 1
- สถานบริการเทศบาล 3
3.สถานบริการเอกชน
- โรงพยาบาล -
- คลินิกแพทย์ 38
- คลินิกทันตกรรม 8
- สถานพยาบาล -
- คลินิกแพทย์แผนไทย 4
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 52
- ร้านขายยา/ผลิตยาแผนโบราณ -
4.สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข 1
5.ศูนย์วิชาการ 1

อัตรากำลังบุคลากร

1.จำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน

ประเภทบุคลากร สสอ. รพช. รพ.สต. อื่น ๆ ระบุ รวม
ข้าราชการ 18 202 90 - 310
พนักงานราชการ - 3 16 - 19
ลูกจ้างประจำ - 17 - - 17
ลูกจ้างชั่วคราว 8 366 56 - 430
รวม 26 588 162 - 776
ที่มา : โปรแกรมบริหารบุคคล
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2.จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพ จำนวน อัตราต่อประชากร ค่าเฉลี่ยของประเทศ หมายเหตุ
แพทย์ 33 5,308 3,427
ทันตแพทย์ 9 19,463 14,917
เภสัชกร 16 10,948 10,156
พยาบาลวิชาชีพ 182 962 905
ที่มา : กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลวารินชำราบ
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556