อย่าลืม...หน้าฝนแล้ว...ปิดภาชนะให้มิดชิด...เปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ...ปล่อยปลาหางนกยุงในอ่างน้ำ...ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา กลุุ่มงาน/ฝ่าย กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

ผู้บริหาร

CEO

นายธานินทร์ ไชยานุกูล

(สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ)
ลิงค์ภายในหน่วยงาน


ลิงค์ภายนอกหน่วยงาน

ทรัพยากรสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข

รายการ จำนวน(แห่ง) หมายเหตุ
1. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
- โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ระดับ M2 1
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 19
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
- โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 1
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1
- ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1
2. ร้านขายยา
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน(ข.ย.1) 43
- ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ(ข.ย.2) 6
- ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์(ข.ย.3) 2
- ขายยาแผนโบราณ(ขยบ.) 6
- ผลิตยาแผนโบราณ(ผขบ.) 2
3.สถานบริการเอกชน
- คลินิกกายภาพบำบัด 2
- คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน 1
- คลินิกการผดุงครรภ์ 1
- คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 12
- คลินิกแพทย์แผนไทย 3
- คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 14
- คลินิกทันตกรรม 10
- คลินิกเทคนิคการแพทย์ 2
- คลินิกเวชกรรม 16
- สหคลินิก 1
4.สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข 1
5.ศูนย์วิชาการ 1

อัตรากำลังบุคลากร

1.จำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน

ประเภทบุคลากร อื่น ๆ ระบุ รวม
ข้าราชการ - 123
พนักงานราชการ - 53
ลูกจ้างประจำ - 1
ลูกจ้างชั่วคราว - 19
รวม - 196
ที่มา : โปรแกรมบริหารบุคคล
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

2.จำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพ จำนวน อัตราต่อประชากร หมายเหตุ
แพทย์ 33 4,926
ทันตแพทย์ 8 20,322
เภสัชกร 21 7,742
พยาบาลวิชาชีพ 228 713
ที่มา : กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลวารินชำราบ
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561