อย่าลืม...หน้าฝนแล้ว...ปิดภาชนะให้มิดชิด...เปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ...ปล่อยปลาหางนกยุงในอ่างน้ำ...ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา กลุุ่มงาน/ฝ่าย กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

ผู้บริหาร

CEO

นายธานินทร์ ไชยานุกูล

(สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ)
ลิงค์ภายในหน่วยงาน


ลิงค์ภายนอกหน่วยงาน

สถานะสุขภาพ

ตารางประชากร

ปี 2561
กลุ่มอายุ เพศ รวม
  ชาย หญิง    
  จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ
1-4 3,716 2.29 3,309 2.04 7,027 4.32
5-9 5,724 3.52 5,139 3.16 10,863 6.68
10-14 6,316 3.88 5,770 3.55 12,086 7.43
15-19 6,767 4.16 6,283 3.86 13,049 8.03
20-24 7,417 4.56 7,022 4.32 14,440 8.88
25-29 6,540 4.02 6,468 3.98 13,007 8.00
30-34 6,023 3.70 5,108 3.14 11,131 6.85
35-39 5,926 3.64 5,299 3.26 11,225 6.90
40-44 6,447 3.97 5,995 3.69 12,442 7.65
45-49 6,575 4.04 6,609 4.06 13,184 8.11
50-54 6,165 3.79 6,248 3.84 12,413 7.63
55-59 4,929 3.03 5,117 3.15 10,046 6.18
60-64 3,663 2.25 4,154 2.56 7,817 4.81
65-69 2,083 1.28 2,492 1.53 4,575 2.81
70-74 1,816 1.04 2,236 1.28 4,052 2.31
75-79 1,063 0.65 1,465 0.90 2,528 1.55
รวม 80,645 49.57 78,075 48.02 158,719 97.61
ที่มา : โปรแกรม JHCIS
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

แนวโน้มประชากร

อัตาเกิด-ตายอ.วารินชำราบ


ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ อ.วารินชำราบ ปี 2556-2560
หมายเหตุ : อัตราเกิด-ตายต่อพันการเกิดมีชีพ

โรค 10 อันดับแรก

ผู้ป่วยนอก ห้วงปี 2559–2561

ลำดับ สาเหตุการป่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
    จำนวน(คน) อัตรา จำนวน(คน) อัตรา จำนวน(คน) อัตรา
1. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 14,717 12,054.22 14,362 11,144.56 8,284 7,012.91
2. โรคระบบหายใจ 23,209 19,009.75 22,798 17,690.70 13,596 11,509.84
3. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 7,303 5,981.65 6,562 5,091.95 3,413 2,889.31
4. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการ และเมตะบอลิสัม 9,838 8,057.99 8,203 6,365.33 4,172 3,531.85
5. โรคระบบไหลเวียนเลือด 9,493 7,775.41 8,301 6,441.38 4,100 3,470.90
6. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 1,858 1,521.83 1,878 1,457.28 1,290 1,092.06
7. โรคตารวมส่วนประกอบของตา 3,169 2,595.63 3,327 2,581.67 2,122 1,796.40
8. โรคติดเชื้อและปรสิต 3,446 2,822.51 3,170 2,459.84 1,500 1,269.84
9. ภาวะแปรปรวนทางจิต และพฤติกรรม 1,272 1,041.85 1,293 1,003.34 886 750.05
10. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 5,748 4,708.00 5,136 3,985.41 2,215 1,875.13

ผู้ป่วยใน ห้วงปี 2559-2561

ลำดับ สาเหตุการป่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
    จำนวน(คน) อัตรา จำนวน(คน) อัตรา จำนวน(คน) อัตรา
1. Other endocrine, nutrition and metabolic diseases. 4,817 2,798.29 4,743 2,753.51 2,384 1,360.97
2. Other infectious diseases 1,359 789.47 1,330 772.12 987 563.46
3. Other intestinal infectious diseases 1,495 868.47 1,363 791.28 776 443.00
4. Symptoms,signs and abnormal clinical and laborator 1,035 601.25 1,043 605.5 772 440.72
5. Complication of pregnancy, labour, delivery, puerp 1,752 1,017.77 1,610 934.67 771 440.15
6. Other disorders originating in the perinatal perio 1,490 865.57 1,174 681.56 712 406.46
7. Diseases of the blood and blood forming organs and 1,173 681.42 1,353 785.47 710 405.32
8. Single spontaneous delivery 1,066 619.26 1,043 605.5 654 373.35
9. Pneumonia 1,193 693.04 997 578.8 530 302.56
10. Hypertensive diseases 1,127 654.7 1,248 724.52 385 219.79

ที่มา : รายงาน 505 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลวารินชำราบ
หมายเหตุ : อัตราต่อแสนประชากร

โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ลำดับ โรคทางระบาดวิทยา ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
    จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา
1. Diarrhea 4,012 2,330.65 5,162 2,996.75 2,795 1,863.42
2. Pyrexia 244 141.74 685 397.67 1,928 1,207.64
3. D.H.F 168 97.59 138 80.11 526 329.47
4. Pneumonia 784 455.44 675 391.67 307 192.3
5. Food Poisoning 231 134.19 606 351.81 292 182.9
6. Influenza 363 210.87 243 141.07 219 137.18
7. H.conjunctivitis 98 56.93 182 105.66 217 135.92
8. Chickenpox 63 36.6 107 62.12 11 73.91
9. S.T.D. 136 79.01 153 88.82 89 55.75
10. Chickenpox 0 0 0 0 2 1.25