อย่าลืม...หน้าฝนแล้ว...ปิดภาชนะให้มิดชิด...เปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ...ปล่อยปลาหางนกยุงในอ่างน้ำ...ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา กลุุ่มงาน/ฝ่าย กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

ผู้บริหาร

CEO

นายธานินทร์ ไชยานุกูล

(สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ)
ลิงค์ภายในหน่วยงาน


ลิงค์ภายนอกน่วยงาน

 

กลุ่มงาน/ฝ่าย

1.ผช.สสอ.1

2.ผช.สสอ.2

3.การเงิน

4.ทรัพยากรบุคคลและการแพทย์

5.ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

6.เทคโนโลยีสารสนเทศและประกันสุขภาพ

7.ส่งเสริมสุขภาพและทันตสาธารณสุข

8.สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9.อนามัยโรงเรียนและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

10.ควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา

11.สนับสนุนบริการสุขภาพ

12.โรคไม่ติดต่อ

13.การแพทย์,แพทย์แผนไทยและทางเลือก,สุขภาพจิตและยาเสพติด