อย่าลืม...หน้าฝนแล้ว...ปิดภาชนะให้มิดชิด...เปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ...ปล่อยปลาหางนกยุงในอ่างน้ำ...ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา กลุุ่มงาน/ฝ่าย กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

ผู้บริหาร

CEO

นายธานินทร์ ไชยานุกูล

(สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ)
ลิงค์ภายในหน่วยงาน


ลิงค์ภายนอกน่วยงาน

บุคลากรหน่วยงาน

 
  CEO
นายธานินทร์ ไชยานุกูล
สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
 
  ณัทกร
นายณัทกร วิฑิตถิรานันท์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
 
นางปถมาภรณ์   จันทรโสภา
นางปถมาภรณ์ จันทรโสภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กัลยานี มีธรรม
นางสมาพร มนตรีโพธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ธิดารัตน์
นางสาวธิดานันต์ เลี่ยมทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จตุรพิธ
ว่าที่ร้อยโท อนุชา โอษะคลัง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พิจิตร  แก้วสิงห์
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ อมรไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปถมาภรณ์ จันทร์โสภา
นายอรรถชัย ธานี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สมาพร  มนตรีโพธิ์
นายประหยัด ปาทาคำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
tumลายพราง
นางสุพรรณา เถาวัลย์
พยาบาลวิชาชีพขำนาญการ
อรรถชัย
นางสาวรัชต์ทินัน ชิตวรีโชคสุขนิธิ
เจ้าพนักงานธุรการ
สุรณี  บุญกาญจน์
นางสาวจุรีรัตน์ คูณปลูก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นิษฐารัชต์
นางสาวธนัทธรณ์ สมงาม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประหยัด
นางรุ่งลาวัลย์ สิทธิพงษ์พร
พนักงานธุรการ
จุรีรัตน์  คูณปลูก
นายดนุสรณ์ คงศิลา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน
เสาวลักษณ์ โพธา
นางสาวเสาวลักษณ์ โพธา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สุรีวัลย์  บุญจักษุ
นายสมบัติ แก้วมาเคน
พนักงานทั่วไป

สมบัติ
นางสาวภัทร์ธีรา สุทธิพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข

รุ่งลาวัลย์
นางสาวพิมพร อุทภู
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
สมบัติ
นายเฉลิม แก้วมาเกิด
พนักงานทั่วไป

สุรีวัลย์
นายรัตนพล ละดาดก
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

สุรีวัลย์  บุญจักษุ
นายอุดมศักดิ์ คำสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ