อย่าลืม...หน้าฝนแล้ว...ปิดภาชนะให้มิดชิด...เปลี่ยนน้ำในภาชนะบ่อยๆ...ปล่อยปลาหางนกยุงในอ่างน้ำ...ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา กลุุ่มงาน/ฝ่าย กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

ผู้บริหาร

CEO

นายธานินทร์ ไชยานุกูล

(สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ)
ลิงค์ภายในหน่วยงาน


ลิงค์ภายนอกน่วยงาน

บุคลากรหน่วยงาน

  CEO
นายธานินทร์ ไชยานุกูล
สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
 
  ณัทกร
นายณัทกร วิฑิตถิรานันท์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
 
นางชูศรี  บรรเทิง
นางชูศรี บรรเทิง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กัลยานี มีธรรม
นางกัลยาณี มีธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ธิดารัตน์
นางธิดานันต์ เลี่ยมทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จตุรพิธ
นายจตุรพิธ สมหอม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พิจิตร  แก้วสิงห์
นายพิจิตร แก้วสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ปถมาภรณ์ จันทร์โสภา
นางปถมาภรณ์ จันทรโสภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สมาพร  มนตรีโพธิ์
นางสมาพร มนตรีโพธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ใจเพชร  นิลบารันต์
นายใจเพชร นิลบารันต์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
อรรถชัย
นายอรรถชัย ธานี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สุรณี  บุญกาญจน์
นางสุรณี บุญกาญจน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นิษฐารัชต์
น.ส.นิษฐารัชต์ อธิธนาหิรัญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ประหยัด
นายประหยัด ทาคำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จุรีรัตน์  คูณปลูก
น.ส.จุรีรัตน์ คูณปลูก
นักวิชาการสาธารณสุข
เสาวลักษณ์ โพธา
น.ส.เสาวลักษณ์ โพธา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สุรีวัลย์  บุญจักษุ
น.ส.สุรีวัลย์ บุญจักษุ
นักวิชาการสาธารณสุข

สมบัติ
นายสมบัติ แก้วมาเคน
คนงานทั่วไป

รุ่งลาวัลย์
นางรุ่งลาวัลย์ สิทธิพงษ์พร
เจ้าหน้าที่ธุรการ