เอกสารตามระบบงานสารบรรณ

ชื่อฝ่าย/กลุ่มงาน /รพ.สต. วันที่เอกสารล่าสุด จำนวน(ฉบับ) ได้รับแล้ว(ฉบับ) คงเหลือ
ฝ่ายควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 03/08/2018 1 0 1 รับเอกสาร
ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 02/08/2018 1 1 0 รับเอกสาร
Total 2 entries